תנאי אחריות רכישה חנות סלולר

1 .מהי האחריות?
1.1 .ניתנת בזאת אחריות למכשיר אלקטרוני או חשמלי שמחירו גבוה מ 151 ₪ אשר נמכר על יד מובילאב באתר האינטרנט של מובילאב (“המוצר”), אשר מובילאב אמורה לספק לו אחריות ואשר נמצאו בו ליקויים בעבודה או וגם בחומרים וזאת אך ורק על פי המפורט בכתב אחריות זה.
1.1 .האחריות הינה רק למוצרים אשר נאמר במפורש כי אחריות זו תחול עליהם, והיא תחול בכפוף להצגת מדבקת אחריות ו/או מספר זיהוי ייחודי בהתאם לדין.
1.1 .מובהר כי תקופת האחריות לא תעלה על התקופה האמורה במסמך זה, וזאת גם אם נכתב על המוצר או על גבי אריזתו אחרת.
2 .מה כוללת האחריות?
2.1 .האחריות הינה לתיקון ליקויים, במערכת האלקטרונית או המכנית של המוצרים, שמקורם אך ורק עקב פגם בתהליך יצור המוצרים או וגם בחומרים אשר שימשו בתהליך יצור זה והכל בהתאם למפורט בכתב אחריות זה.
2.1 .מובילאב תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן את המוצר הפגום או להחליפו או איזה מרכיביו במוצר או וגם ברכיב, לפי העניין, חליפי, משומש או משופץ, בשלמותו או בחלקו, בעל תפקוד מקביל ומסוג ושנת ייצור דומים ככל האפשר למוצר הפגום, בכפוף לאספקת הרכיבים או וגם המוצרים על ידי היצרנים. לגבי המוצרים המוגדרים כ-“טובין” בתקנות האחריות והנמכרים לצרכן מובילאב תתקנם או תחליפם כאמור לעיל, במוצר או וגם ברכיב, לפי העניין, מקורי וחדש.
2.1 .החליפה מובילאב את המוצר הפגום או איזה מרכיביו כאמור, יהיו המוצר או הרכיבים, לפי הענין, אשר מסר הקונה, קניינה הבלעדי של מובילאב, והמוצר או הרכיבים, לפי העניין, אשר נמסרו לקונה, קניינו של הקונה, ויראו עסקה זו כאילו היתה זו עסקת חליפין בין מובילאב ובין הקונה, ומובילאב לא תהיה חייבת עוד כלפי הקונה בתיקון הליקוי במוצר הפגום או בהחזרתו.
3 .במשך כמה זמן חלה האחריות?
3.1 .תקופת האחריות הינה כדלקמן:
3.1.1 .מוצר חדש – שנה מיום מסירתו על ידי מובילאב לקונה.
3.1.2 .מוצר מוחדש – שלושה חודשים מיום מסירתו על ידי מובילאב לקונה.
3.2 .במקרה בו מובילאב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תתקן או תחליף את המוצר, תנתן אחריות של 11 יום נוספים ממועד התיקון (או ההחלפה) עד תום תקופת האחריות, על פי המאוחר.
4 .מתי תבוטל האחריות?
אחריות מובילאב תתבטל מאליה בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
4.1 .יבוצעו, במוצרים או וגם בחלק מהם, תיקונים או וגם שינויים או וגם החלפות, על ידי הקונה או וגם ע”י גוף או וגם אדם שלא הוסמכו לכך, בכתב, על ידי מובילאב או וגם ניכר על פניהם של המוצרים כי טופלו או וגם שונו על ידי גוף או וגם אדם שלא הוסמכו לכך, בכתב, על ידי מובילאב.
4.2 .תבוצע פתיחה ו/או יבוצע ניסיון פתיחה של מכשיר הנעול לרשת סלקום (SIMLOCK) על ידי גוף או וגם אדם שלא הוסמכו לכך, על ידי מובילאב.
4.3 .תווית הזיהוי של המוצר הוסרה או נעשתה בלתי קריאה.
4.4 .הליקוי נוצר כתוצאה מחיבור המוצרים לציוד או וגם לאביזרים מכניים ואו חשמליים או וגם החלפת חלקים במוצרים, לרבות אך לא רק, מקשים או וגם אנטנות או וגם פנלים או וגם אמצעי תאורה, אשר אינם נושאים תוית של מובילאב.
4.5 .על פי שיקול דעתה של מובילאב, ניכר במוצרים כי השימוש בהם ותפעולם היה בניגוד להוראותיהם של היצרנים.
4.6 .הקונה לא יעמוד בהתחייבותיו בהתאם ובכפוף להוראות הסכמים ו/או כתבי התחייבות אחרים אשר בינו ובין מובילאב.
5 .מהם המקרים בהם האחריות אינה מכסה?
מובילאב לא תהא אחראית על פי כתב אחריות זה במקרים המפורטים להלן:
5.1 .במקרים של בלאי לא סביר או במקרים בהם נוצרו במוצרים ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר או וגם טיפול שלא בהתאם להוראות מובילאב או וגם היצרנים או וגם רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, שבר, רטיבות, קורוזיה, נזקי מלחמה, פעולות עויינות, אספקת חשמל בלתי תקינה או וגם בלתי סדירה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת אשר קשורה בשימוש בלתי רגיל במוצרים.
5.2 .במקרים בהם אין אפשרות לעשות שימוש במוצרים מטעמים של חוסר זמינות ברשת הסלולרית או וגם תקלות ברשת זו או וגם עומס במערכות האלחוטיות או וגם תקלות או וגם עומס במערכות התומכות במערכות אלו או וגם מערכות אחרות או וגם כתוצאה מהפרעות אלחוטיות או וגם אחרות.
5.3 .האחריות אינה חלה על נזקים פלסטים חיצוניים ועל כל מוצר או וגם פריט או וגם אביזר שאינו מנוי בסעיף 1 לעיל לרבות אנטנות ופומיות (פליפים).
6 .מהם גבולות האחריות?
6.1 .אחריות מובילאב מוגבלת לתיקון המוצרים או וגם להחלפתם כמפורט בכתב אחריות זה. מובילאב לא תהא אחראית לנזקים או וגם להפסדים ישירים או וגם עקיפים אשר יגרמו לקונה או וגם לצד ג’ או וגם לרכוש כתוצאה מליקוי או וגם קלקול או וגם אי התאמה או וגם השבתתם של המוצרים או וגם חלק מהם, מכל סיבה שהיא. כמו כן, מובילאב לא תהיה אחראית לנזק או וגם להפסד מכל מין וסוג שהוא, לרבות לנזק או וגם הפסד ישיר או וגם עקיף או וגם תוצאתי אשר יגרמו לקונה או וגם לצד ג’ או וגם לרכוש לרבות לחומרה או וגם לתוכנה, כתוצאה מהתקנה או וגם חיבור המוצרים לרכוש כאמור.
7 .כיצד יבוצעו התיקונים?
7.1 .התיקונים או וגם החלפות על פי כתב אחריות זה יבוצעו בנקודות שירות תיקונים שמפעילה סלקום (להלן: “המרכזים”), כפי שיהיו מעת לעת, בשעות העבודה המקובלות במרכזים אלה. לצפייה ברשימת המרכזים באתר סלקום.
7.2 .התיקונים יבוצעו תוך 11 ימי עבודה מהמועד בו נמסרו לאחד מהמרכזים.
7.3 .על הקונה חלה חובת ההובלה של המוצרים למרכזים כאמור לשם בדיקתם ותיקונם.
8 .שירות אחר שאינו נכלל בכתב אחריות
8.1 .במקרה שמובילאב תתבקש ליתן שירות שאינו נכלל בכתב אחריות זה, מובילאב רשאית לעשות כן על פי שיקול דעתה הבלעדי, תמורת תשלום על פי לוח התעריפים של שמובילאב כפי שיהיה תקף מעת לעת.
9 .שונות
9.1 .כתב אחריות זה לא יחול על מכשירי אייפון ומוצריהם הנלווים. למוצרים אלו קיים כתב אחריות ייעודי (אחריות מוצרי אפל).
9.2 .על הוראות כתב אחריות זה יחולו דיני מדינת ישראל.
9.3 .שירות הלקוחות של מובילאב עומד לרשותך.

תפריט