תנאי שימוש מדיניות ופרטיות

תנאי שימוש מדיניות ופרטיות

1. מבוא

ברוכים הבאים לאתר חברת Mobilab Technologies Ltd. (להלן: “מובילאב” או “החברה” או “אנחנו”).

אנא קרא בעיון את תנאי שימוש אלו הכוללים גם את מדיניות הפרטיות (שניהם יכונו להלן: “תנאי השימוש “ או “התנאים”) לפני שאתה משתמש בשירותים. בעצם השימוש באתר מובילאב (להלן: “האתר”) לרבות כניסה אליו ו/או ביצוע הזמנה ו/או שימוש בשירותים הנך מעיד על הסכמתך המליאה לתנאי השימוש. לתשומת לבך כי שירותים מסויימים עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים (להלן: “תנאים נוספים“).

אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים.

תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר, אולם הם מתייחסים במישרין לכל אחד ואחת מכם ומכן ויחולו כהסכם ביניכם לבין מובילאב. אנא קראו אותם שכן בכניסה ושימוש באתר ובשירותים אתם מביעים את הסכמתכם להם ומאשרים כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינכם מסכימים להם, אנא אל תעשו שימוש באתר ובשירות.

תנאים נוספים עשויים לחול על שירותים מסוימים המופעלים על ידי מובילאב, כגון מדיניות בקשר עם פעילות או מבצע מסוימים, ותנאים נוספים אלה יימסרו לך ביחס לשירות הרלוונטי. התנאים הנוספים יתווספו לתנאים אלה, וייחשבו חלק מהם.

מובילאב רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לתקן, מעת לעת, את התנאים הנוגעים לאפליקציה ו ו/או לשירותים. תיקונים אלה ייכנסו לתוקפם עם פרסום התנאים המעודכנים על ידי מובילאב בכתובת באתר או בתנאים הנוספים בשירות הרלוונטי. המשך שימושך באתר ו/או בשירותים לאחר תיקון זה מהווה את הסכמתך לתנאים המתוקנים.

השימוש באתר הינו לשימוש אישי ובלבד שנועד למטרות חוקיות ועומד בתנאי השימוש ובהוראות הדין. אין לעשות כל שימוש מסחרי.

בשימושך באתר הינך מצהיר כי הינך אדם בגיר (מעל גיל 18). בנוסף, ידוע לך כי ביצוע התיקונים אפשרי רק במקרה שנוכח במקום הביקור אדם בגיר הנושא אמצעי תשלום תקף מסוג כרטיס אשראי.

2. מי אנחנו

מובילאב הינה חברה המספקת שירותים בתחום תיקון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וכן משווקת מוצרים ושירותים בתחום התקשורת.

3. השירותים והתמורה

1. שירותי התיקונים

אנו מספקים לך פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת למשתמשי האתר של מובילאב (להלן: “האתר”) להזמין שירות תיקון לטלפונים ניידים באמצעות הזמנת השירות דרך האתר. הנך רשאי לעשות באתר ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בכל הוראות הדין הרלבנטיות ותנאי שימוש אלו.

2. שירות תיקונים למכשירים סלולריים – דגשים

1. השירות מאפשר למשתמשי האתר לקבל שירות תיקונים לדגמים נבחרים של מכשירים סלולריים באמצעות הזמנת השירות באתר ובכפוף לתנאים המפורטים באתר ובתנאים אלו ובהתאם להוראות כל דין.

2. במסגרת פתיחת הקריאה באתר, תתבקש לתת פרטים כמפורט באתר. עליך למסור פרטים נכונים. פרטים אלו יכללו גם מספר פרטים אישיים. למידע בנושא שמירת פרטים אלו והשימוש בהם, הינך מוזמן לעיין בפרק מדיניות הפרטיות.

3. מתן השירות מותנה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי וכן בקיום תיבת דואר אלקטרוני פעילה. חשוב שתשים לב: תשלום עבור השירותים המוצעים על ידינו יבוצע בכרטיס אשראי בלבד.

4. שירותי התיקונים ניתנים לחלק מדגמי המכשירים וגרסאותיהם, בהתאם למדיניות מובילאב כפי שתהיה מעת לעת. הינך מוזמן לעיין ולהתעדכן באתר באשר לדגמי המכשירים עבורם ניתן לספק את השירות.

5. השירותים כוללים טיפול במספר סוגי תקלות בלבד, ועליך לבחור את סוג התקלה במסגרת הזמנת השירות. אנו ממליצים כי תעשה מאמץ לדייק בסוג התקלה, כיוון שעל בסיס בחירתך, יוצג לך מחיר התיקון. שים לב כי קיימות תקלות (כגון: בחירה בתקלה הקשורה בנזקי מים או בתקלה כללית בה המכשיר לא מגיב כלל) בהן סכום עלות התיקון יימסר לך על ידי הטכנאי, לאחר שיגיע אליך ויבחן את המכשיר. תחויב בעלות ביקור טכנאי, גם במקרה בו הצעת המחיר הסופית לא ניתנה לך מראש אלא על ידי הטכנאי במועד הביקור, אולם בחרת שלא לבצע את התיקון.

6. המחירים הקבועים באתר לשירותים הינם תעריפים מופחתים. ככל שלא תבחר אחרת, הרכיבים שהוחלפו במסגרת התיקון יועברו לבעלות החברה. הינך זכאי לבקש בעת התיקון לקבל את הרכיבים שהוחלפו במכשירך בכפוף לתוספת תשלום בסך 0 ש”ח לכל תיקון מכל סוג שהוא. על אף האמור, לא יושבו רכיבים מסוכנים, רכיבים שאורכם קטן מ-5 ס”מ ורכיבים שיש חובה למחזרם על פי דין (כדוגמת סוללות).

3. תמחור השירות והתשלום בגינו

1. לאחר הזנת פרטי התקלה, תופיע באתר הצעת המחיר עבור התיקון. הצעת המחיר ניתנת לפי התיאור שהוזן על ידך.

2. בעת הגעת הטכנאי למיקום שנבחר על ידך, תתבצע תחילה אבחנה של התקלה במכשירך. לאחר ביצוע האבחנה, וככל שנדרש, יבוצע עדכון של התקלה המיועדת לטיפול ושל תעריף התיקון. בשלב זה, לאחר שתאשר את ביצוע התיקון ואת התעריף, יחל הטכנאי בביצוע התיקון.

3. לאחר השלמת התיקון ובאותו המעמד, תתבקש להזין באתר את מספר כרטיס האשראי לצורך ביצוע התשלום.

4. במקרה שבו לא ניתן לבצע את התיקון במקום הביקור שהוזמן, ויש צורך לשלוח את המכשיר לתיקון במעבדה מורשית, נתונה לך הבחירה האם להסכים לשליחת המכשיר למעבדה באמצעות הטכנאי שנמצא במקום הביקור או להחליט שאינך מעוניין בתיקון המכשיר. מובהר, כי במקרה בו התקלה שאובחנה שונה מן התקלה שהוזנה בפתיחת הקריאה באתר, וכן אינה ניתנת לתיקון במקום הביקור כאמור, תחויב בעלות ביקור.

5. חשוב שתשים לב כי תחויב בעלות ביקור טכנאי כמפורט באתר, בכל מקרה בו לא יתבצע תיקון בפועל, לרבות במקרה בו תבחר שלא לבצע את התיקון מכל סיבה שהיא (לדוגמא: במקרה בו ניתנה לך הצעת מחיר במועד ביקור הטכנאי בשל היות התקלה שונה מהתקלה עליה דיווחת או במקרה בו הצעת המחיר ניתנה לך לראשונה במועד הביקור). חיוב בעלות ביקור טכנאי יחול גם כאשר לא תאפשר לטכנאי לבצע את התיקון. בנוסף, תחויב בעלות ביקור טכנאי כמפורט באתר, ככל שלא תאפשר לטכנאי לבצע את התיקון, ככל שלא תאפשר לו את התנאים הקבועים באתר לביצוע התיקונים (לדוגמא: אזור עבודה, תאורה וחיבור לחשמל), במקרה של הזמנת סרק, במקרה בו ההזמנה לא בוצעה על ידי מי שרשאי לכך או במקרה שלא ינכח במקום ההזמנה בגיר.

6. הסכומים המופיעים באתר ובתנאי השימוש כוללים מע”מ. אם ישתנה שיעור המע”מ ישונו הסכומים בהתאם. תעריפי התיקונים עשויים להתעדכן מעת לעת.

4. מועד הגעת טכנאי

1. במהלך ההזמנה תתבקש להזין את שעת הגעת הטכנאי המועדפת עליך מבין השעות אשר יוצגו בפניך.

2. מובילאב תנסה לאתר טכנאי שיגיע למקום הביקור המבוקש בטווח השעות שצוין. איננו מתחייבים כי נוכל לספק את השירות בטווח השעות שהוזן. ככל שנוכל לספקו, תקבל מאיתנו הודעה על כך. חשוב לציין כי גם אם קיבלת הודעה בדבר הגעת טכנאי, עשויות להיות תקלות וייתכן כי תקבל הודעה בדבר אי הגעתו.

3. אנו משתדלים כי הטכנאי יעמוד בזמנים אשר בחרת אך מטבע הדברים, עשויים להתרחש איחורים ועיכובים. הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מובילאב או נגד כל צד שלישי בגין איחורים ועיכובים כאמור.

5. היכן מתבצע התיקון?

1. התיקון ניתן לביצוע בשטחי הערים אשר יעודכנו מעת לעת באתר החברה ובהתאם לשיקול דעתה.

2. במסגרת ההזמנה, תתבקש להזין את כתובת המקום שברצונך לבצע את התיקון בו. תשומת ליבך כי מקום זה מחייב קיומם של תנאי עבודה בסיסיים לביצוע התיקון (כגון מקום סגור, תאורה, שולחן בגודל לפחות 100X130 ס”מ וכיוצ”ב). ככל שלא יהיה קיים לפחות תנאי אחד מתנאים אלה, לא יבוצע התיקון ותחויב בעלות ביקור, כמפורט באתר.

3. במקרה בו לא ניתן לבצע את התיקון במקום הביקור שנבחר על ידך עקב מורכבות התיקון, תוכל לבחור לבצע את התיקון במעבדה מורשית של מובילאב ויחול האמור בתנאים אלה ביחס לכך.

6. מיהם הטכנאים נותני השירותים?

1. אנחנו נפנה אליך את הטכנאים נותני השירותים על בסיס מומחיותם המקצועית, שיוכם הגיאוגרפי וסימונם כפנויים לביצוע הקריאה.

2. חשוב לנו שתדע שאנו עושים כמיטב יכולתנו לבחור את בעלי המקצוע והמתאימים ביותר האפשריים. עם זאת, איננו יכולים להיות אחראים על טיב עבודתם, על זמינותם, על מקצועיותם, השכלתם, עמידתם בדרישות החוק או כל עניין אחר הקשור בהם. למובילאב אין אחריות ביחס לנותני השירותים ובכלל כך היא אינה אחראית בגין אי עמידתם של הטכנאים בדרישות החוק או בכל דרישה אחרת. כמו כן,

3. השירותים הניתנים על ידי מובילאב מוזמנים באתר שלנו ו/או משולמים ישירות למובילאב. ככל שתתבצע עסקה בינך לבין נותן השירותים השונה מן העסקה אותה הזמנת באתר או עסקה אשר בגינה לא תשלם ישירות למובילאב, הינך מצהיר כי ידוע שעסקה זו אינה קשורה בשום דרך למובילאב והיא מתבצעת על אחריותך בלבד.

7. מידע נוסף לגבי תיקוני מכשירים:

1. לא לשכוח לגבות את המכשיר!!! שמירת מידע במכשיר או ב- SIM, לרבות אנשי קשר, קבצי מדיה, יישומים, משיבון והודעות (להלן: “המידע”) נועדה לשימוש שוטף בלבד, ולא לאחסון או גיבוי ומומלץ לבצע גיבוי שוטף. הטיפול במכשיר (לרבות בדיקתו או תיקונו) עשוי לגרום למחיקה של מידע השמור עליו. בטרם התיקון עליך לגבות את המידע המצוי על המכשיר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי אחר אם כתוצאה מביצוע התיקון ו/או הבדיקה ו/או ההחלפה, מידע כלשהו אשר נשמר על גבי המכשיר הסלולרי נמחק, ניזוק או נפגם מכל סיבה שהיא. כמו כן, במסגרת תיקון המכשיר תתכן גישה למידע במכשיר. הנך מתבקש למחוק כל מידע רגיש או אישי טרם מסירת המכשיר לתיקון.

2. לתשומת ליבך, כל תיקון במכשיר עשוי לשנות את רמת ה SAR של המכשיר. למידע נוסף בנושא הקרינה או ה SAR – הינך מוזמן לפנות לאתר היצרן או לעלון הקרינה באתר פורום החברות הסלולריות.

3. קיימים תיקונים (כגון תיקון מסך) אשר עשויים לפגוע באטימות המכשיר ועמידתו בפני מים. כמו כן כאשר קיים סדק/שבר כלשהו במכשיר, במהלך בדיקת המכשיר או תיקונו, עשוי הסדק/שבר להתרחב (לדוגמא – סדק קיים במכשיר עלול להפוך לשבר בעת פתיחתו). הינך מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה ממקרים אלה. כאשר הינך מזמין שירות תיקון במקרים אלו, הינך מאשר לטכנאי לבצע את התיקון בידיעה שמקרים כאמור עלולים להתרחש והינך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה מהחברה בגין כל נזק אשר עשוי להיגרם כאמור.

4. אחריות

לתשומת ליבך, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך או למכשיר כתוצאה ממתן השירותים. כל סעיפי האחריות המפורטים להלן, הינם בכפוף לסעיפי הגבלת האחריות המופיעים בהמשך פרק זה.

1. האחריות שלנו בגין התיקונים

1. לאחר ביצוע התיקון על ידי הטכנאי, תנתן לך אחריות למשך 3 חודשים עבור התיקון שבוצע , בכפוף לאחריות יצרן המכשיר ובכפוף להצגת חשבונית העסקה. האחריות הינה על התיקון בלבד. במקרים הבאים לא תינתן אחריות מכל סוג:

(1) נגרם למכשיר נזק חיצוני ו/או פנימי כלשהו לאחר ביצוע התיקון.

(2) המכשיר סבל מנזק כלשהו אחר לרבות ליקוי פיזי, תקלה חשמלית, אנומליה או גוף לא תקין (עקום, מעוך, מסובב, שבור וכיוצ”ב), טרם ביצוע התיקון.

(3) נגרם למכשיר נזק עקב שימוש לא הולם ו/או עקב נוזלים שחדרו אליו, לרבות קורוזיה.

(4) נגרם למכשיר נזק שמקורו בתוכנה.

(5) אובדן מידע או נתונים – איבוד מידע השמור במכשיר.

(6) בוצע תיקון נוסף למכשיר, באמצעות טכנאי שאינו מטעם מובילאב.

(7) כפתור בית ו/או סורק טביעות אצבע ו/או מערכת לזיהוי פנים תקולים.

(8) תקלה נפוצה הקשורה ליצרן המכשיר (לרבות קריאה חוזרת – Recall).

(9) מכשיר הכולל ממשק שאינו ממשק המקור מטעם היצרן.

(10) נגרם למכשיר או לחלף שהוחלף נזק עקב שימוש באביזר או בחלף שאינו מקורי מטעם היצרן.

התקיימותם של מקרים אלה נתונה לקביעתו הבלעדית של טכנאי מטעם מובילאב ולא תהיה לך כל טענה ביחס לקביעה זו. אחריות זו מותנית בכך שהתקבל תשלום בגין התיקון ו/או החלפים. לא תחול כל אחריות של מובילאב לאביזרים אשר יימכרו על ידי הטכנאי או לשירותים שיינתנו שלא באמצעות מובילאב ואחריות בגין החלפים תהיה בהתאם לאחריות יצרן/יבואן.

2. הינך מצהיר כי ידוע לך שהחברה אינה מתחייבת, כי ביכולתה לבצע את כל התיקונים הנדרשים בכל המכשירים הסלולריים הקיימים, כי ישנן תקלות מסוימות, אשר לצורך תיקונן תפנה החברה את המכשיר למעבדה מורשית וכי ישנן תקלות אשר אינן ניתנות לתיקון כלל.

3. אחריות החברה מוגבלת אך ורק לתיקון המוצר (ככל שאכן ניתן לתיקון), החלפתו או השבת תמורתו, בהתאם לאחריות המפורטת לעיל, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למכשיר ו/או לך ו/או לכל צד שלישי אחר.

2. האחריות שלנו בגין מוצרים שתרכוש מאיתנו

1. אחריות בגין מוצרים שנרכשו מאיתנו (כלומר, מוצרים אשר שילמת למובילאב ישירות בגין רכישתם) תנתן במקרים בהם הציוד עונה על הדרישות לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס”ו-2006. במידה והינך זכאי לאחריות יצרן עבור ציוד שרכשת מאיתנו תנתן האחריות על פי האמור בכתב האחריות. בכל מקרה, אחריותו של היצרן או מי מטעמו בהתאם לאמור בכתב האחריות, לא תעלה על 12 חודשים ותחול על תקלות מכניות או אלקטרוניות שמקורן בפגם בייצור בלבד. האחריות לא תחול על שברים, נזקי רטיבות או נזקי שריפה שנגרמו לציוד ולא תחול על נזקים או תקלות לציוד שמקורם באלה: שימוש שלא לפי הוראות היצרן או הוראותינו, רשלנות שלך או של מי מטעמך, לרבות תקלות ברשת החשמל או ברשת התקשורת.

3. אחריות – כללי

1. השירותים מסופקים כמות שהם (“AS IS”) ובהתאם לזמינות הטכנאים של החברה. מובילאב אינה אחראית לכל מצג ואחריות, מפורשים, מרומזים, או סטטוטוריים, שלא פורטו במפורש בתנאים אלה.

2. מובילאב אינה מתחייבת שהשירות ינתן באופן רציף, לא יופרע, יהיה ללא שגיאות ו/או ליקויים כלשהם, יינתן כסדרו ללא הפסקות, יפעל כראוי או שיסופק ללא תקלות ויהיה חסין מפני נזקים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה או בתוכנה, אצל החברה או הטכנאי מטעמה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות או איזה מהם, יכולותיו, ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיך. אין לראות במידע המוצג במסגרת השירות משום התחייבות לנכונותו. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לנזק שייגרם לך כתוצאה משימוש בשירות ו/או מהסתמכות על מידע שניתן במסגרתו. החברה תהא פטורה מכל אחריות חוזית ו/או נזיקית, ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע שנמסר לצד שלישי במסגרתו ו/או היעדר גישה לשירות ו/או כל תקלה במסגרתו ו/או אי יכולת להשתמש בו ו/או אי פעילותו מכל סיבה.

3. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובילאב, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי כלפיך ו/או כלפי צד ג’ בגין נזק כלשהו, לרבות נזק ישיר, מיוחד, עקיף או תוצאתי, ולרבות הפסד הכנסה, הפסד רווחים, ופגיעה במוניטין, שנגרם עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירות, וזאת אף אם מובילאב ו/או הטכנאי מטעמה היו מודעים או אמורים היו להיות מודעים להסתברות לנזק כאמור. הינך פוטר את מובילאב במפורש מכל אחריות לנזק כאמור. מבלי לפגוע באמור לעיל, אתה מאשר ומסכים כי מובילאב, לא תישא בכל אחריות, חוזית או נזיקית, בגין כל נזק לרבות, נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שיגרם על ידי נסיבות שאינן בשליטתה לרבות כוח עליון, מעשה או מחדל של הטכנאי מטעמה.

4. הנך מצהיר ומתחייב לשפות את מובילאב בגין כל תביעה ו/או פיצוי ו/הוצאות ו/או טענה שיוגשו כנגדה כתוצאה מאי עמידתך בהתחייבויות כמפורט בתנאי שימוש אלה.

5. מובילאב אינה אחראית בכל דרך לדיוק התכנים והשירותים המופיעים באתר, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכיוצ”ב. תכני האתר מוצגים כמות שהם (As Is) בלא כל אחריות או התחייבות שהיא.

6. אין בתכני האתר, בהצגתם או באי הצגתם, כדי להחליף את חובתו של כל משתמש לבדוק כל נתון או הצעה, להתייעץ עם כל מי שימצא לנכון ולבצע כל פעולה על מנת למנוע הסתמכות על נתון שגוי.

7. מובילאב לא תהא אחראית לקישור שיבוצע בינך לבין נותן השירותים ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.

8. מובילאב מנסה למנוע המצאותם של תוכנות פוגעניות ומזיקות כדוגמת וירוסים, סוס טרויאני וכיוצ”ב אך היא אינה אחראית לכך והינך מתבקש לעשות שימוש בתוכנות מתאימות ומעודכנות לצורך הגנה על ציודך. מובילאב לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מן האמור.

5. שינויים

1. כל שירות, סוג תיקון או מוצר שניתן באתר ללא תשלום, ככל שניתן, עלול בעתיד להנתן כנגד תשלום לפי שיקול דעת מובילאב בכל עת, כמו גם רשאית מובילאב להוסיף שירותים חדשים, בתשלום או שלא בתשלום וכן לבטל שירותים קיימים בלא הודעה מוקדמת. מובילאב רשאית לקבוע בכל עת, אילו שירותים יינתנו על ידה, לשנותם (לרבות צמצומם או הרחבתם), בכלל כך היא זכאית להחליט באיזה אזורים יינתן השירות ולאלו מוצרים.

2. מובילאב אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן כי שירות כזה או אחר (לרבות סוג תיקון) ישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש. כמו כן, יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על מובילאב כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.

3. מבנה האתר, חזותו, תכניו, השירותים שבו, בעלי המקצוע הנכללים בו, הפרסומות וכל עניין אחר בו נתונים לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם, כמו גם תפעול האתר השוטף, עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. מובילאב לא תהיה אחראית לכל טענה ו/או דרישה שתעלה עקב מבנה האתר האמור או שינויו.

6. ביטול עיסקה

1. אם הזמנת את השירותים/מוצרים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, מדובר ב”עסקת רוכלות”, זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים (בעסקה עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים) מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אבל – במקרה שהעסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, לא תוכל לבטל את ההתקשרות אם התחלנו לספק לך את השירות; במקרה של ביטול של עסקה שהיא “עסקה מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו.

2. לתשומת ליבך, הזמנת שירות תיקונים אינה עיסקה מתמשכת, כך שלא ניתן לבטלה במקרה בו התחלנו לספק לך את השירות. זכותך לבטל את השירות קיימת כל עוד הטכנאי לא יצא לכיוון הצקום אליו הזמנת את השירות.

3. אם רכשת מאיתנו מכשיר או אביזרים אחרים (שאינם פסידים) בנסיבות של “עסקה ברוכלות” (כאמור), זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לך המכשיר או האביזרים או מיום מסירת המידע הנדרש על פי הדין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; עליך להשיב לנו את המכשיר/אביזרים ואנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקנו, ומלבד שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו

7. רשיונות ושימוש באתר

1. בכפוף לעמידה בתנאי שימוש אלה, מובילאב מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, בלתי ניתן להמחאה, ללא זכות להענקת רישיונות משנה, לצורך גישה ושימוש באתר מובילאב והתכנים הכלולים בו. בשימושך באתר הנך מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד, ושלא לבצע בו כל שימוש אשר לא הותר מפורשות בתנאי השימוש, אלא על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא להפר את זכויות החברה ו/או נותן השירות ו/או כל צד שלישי אחר באתר (לרבות בדרך של הורדה בתקשורת – Download). מובילאב תהא רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני יישארו רכושה של מובילאב.

2. במסגרת השימוש באתר אינך רשאי: (1) לעשות כל שימוש אשר פוגע באתר; (2) לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה או כל צד שלישי אחר לרבות באמצעות הסרת כל זכות יוצרים או סימן מסחר רלבנטי; (3) לשכפל, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, לתת רישיון, להשכיר, למכור, להעביר, להציג או לנצל באופן כלשהו את השירותים למעט כמותר במפורש על ידי מובילאב; (4) לעשות די-קומפילציה (Decompilation), להנדס לאחור (Reverse engineering) או פעולות אחרות אשר נועדו להתחקות אחר קוד המקור של האתר; (5) להעביר באמצעות האתר כל וירוס, תולעת, באג, או כל קוד או קובץ מחשב אחר אשר מזיק ו/או נועד להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו; (6) לנסות להשיג גישה לא מורשית לכל פן שהוא בשירותים או למערכות או לרשתות הקשורות אליהם או לפגוע בהם; (7) לעשות שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; (8) לפגוע בפרטיות צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים באתר.

8. קניין רוחני

1. כל הזכויות (ולא רק זכויות היוצרים) באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים (לרבות מאגר נתוני בעלי המקצוע הרשומים אצלו שייכות למובילאב בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמתה מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.

2. חל איסור על פי דין לעשות כל שימוש או להעתיק, לשכפל, להציג, להפיץ, להשתמש או להתיר שימוש לצד שלישי כל תוכן מוגן מתכני האתר, לרבות מאגר הנתונים אודות נותני השירותים. מובהר כי שימוש במידע על מנת ליצור מאגרי מידע חלופיים אסור בתכלית האיסור ומהווה הפרת הסכם והפרת זכויות יוצרים.

3. חל איסור מוחלט לבצע איזו מהפעולות הבאות באתר, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל אחת מפעולות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק והמשתמש הפועל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:

1. הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה (לדוגמא “רובוט”) לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך אחרת מהאתר.

2. איסוף כל מידע שהוא על בעלי המקצוע שרשומים לאתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא”ל שלהם וכו’).

3. כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק “מיסגורו” באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של האתר ובכתב).

4. פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים באתר.

4. מובילאב רשאית, בכל עת, למנוע מכל משתמש ו/או בעל מקצוע את השימוש באתר ו/או בחלק ממנו ו/או לבטל כל גישה לאתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורל במתן הודעה מוקדמת. מובילאב רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה כאמור ובמיוחד (אך לא רק) אם הפרת את תנאי שימוש אלה, את הוראות הדין, גרמת נזק לאתר או סיכנת אותו בדרך כלשהי, באופן שעלול לפגוע בפעילות האתר, משתמשיו או מפעיליו. אין בפעולות שתבצע מובילאב כדי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה לפי כל דין ו/או הסכם ו/או הוראה אחרת, לרבות בתנאי שימוש אלה.

9. פניות

1. אתה מוזמן להתקשר אלינו באמצעות מספרי הטלפון הבאים: 03-3720857. מספרים אלה עומדים לשימושך גם לצורך פניות בנושא עיון מכח סעיפים 13,14 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

2. אנו מפנים את תשומת ליבך כי הפרטים שברשותנו (לרבות מספרי הטלפון וכתובות הדוא”ל) ישמשו אותנו למשלוח דברי פרסומת למגוון השירותים המוצעים על ידנו (הנך מוזמן גם לתת לנו הסכמה ייעודית המאפשרת מגוון פניות רחב יותר).

3. במידה ואינך מעוניין לקבל דבר פרסומת באמצעות SMS, מייל, פקס והודעת חיוג אוטומטית, הינך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל עת ולהודיע על סירובך לקבל מסרים אלו.

10. שונות

1. בכל מקום בתנאי שימוש אלה בו מפורטת אחריות החברה, הכוונה היא לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, יועציה, מפעילי האתר וכן כל מי שבא מטעמה.

2. מובילאב רשאית לחסום את השימוש שלך ו/או גישתך לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים באתר , לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק או הסבר.

3. בשימושך לא תגרום מטרד, הצקה, הפרעה או נזק לרכוש, בין אם לחברה, בין אם לנותן השירות ובין אם לכל צד שלישי.

4. מובילאב תהיה רשאית להעביר לאחר את זכויותיה והתחייבויותיה על פי תנאים אלה, בשלמותם או בחלקם, ובתנאי שזכויותיך על פי תנאים אלה לא יפגעו כתוצאה מההעברה. היה ויתקיימו התנאים האמורים לצורך התרת ההעברה, ניתנת בזאת הסכמתך להעברה כאמור ולכך שיימסרו כל הפרטים והמידע, לרבות בעניין אמצעי התשלום, המצויים בידי מובילאב בקשר עם אספקת השירות שלך.

5. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה, על המסמכים הנזכרים בהם או הקשורים מהם ועל הנובע מהם. מקום השפוט הייחודי בכל הקשור בתנאי השימוש והנובע מהם הינו בית המשפט המוסמך בישראל.

מדיניות הפרטיות של מובילאב

1. מבוא:

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותינו. מטרת מסמך מדיניות פרטיות זה היא לתאר באופן עקרוני את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרת האיסוף, השימושים והעיבודים שנעשים ושעשויים להיעשות בו והעברתו לצדדים שלישים. כמו כן נספק מידע ביחס לזכויותיך בנוגע למידע האישי שאנו אוספים אודותיך. פעולות אלו נעשות על ידנו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”) התקנות שהותקנו מכוחו, ושאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות החלות עלינו, לרבות הרישיונות מכוחם אנו פועלים.

מסמך מדיניות זה ינוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

כאשר נשתמש במסמך מדיניות זה במונח “מידע” או “מידע אישי”, הכוונה לידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליה. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה (כמו למשל נתונים אגרגטיביים (מצרפיים)) ואינה חלה על תאגידים.

מדיניות פרטיות זו חלה הן על לקוחות והן על משתמשים (לפי הקשר הדברים), ואינה חלה על עובדי החברה, מועמדים לעבודה בה, נותני השירותים לחברה וספקיה.

מובילאב מציעה מגוון שירותים ומוצרים. מדיניות פרטיות זו באה להוסיף על הוראות לגבי פרטניות שנמסרו לך, למשל במסגרת הסכמי התקשרות שלך עם החברה, תנאי השימוש של שירותים, אפליקציות, באתרי אינטרנט, הסכמות פרטניות להן הסכמת כיו”ב.

ייתכן שנעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך. מסמך המדיניות המעודכן יכנס לתוקף במועד פרסומו באתר מובילאב.

אין עליך חובה חוקית למסור לנו מידע, אך אם תסרב למסור לנו מידע יתכן שלא נוכל לספק לך שירות.

2. סוגי המידע שאנו אוספים:

מובילאב מספקת מגוון שירותים ובכללם גם שירותי תיקונים למוצרי תקשורת (כגון: שירות תיקונים למכשירי טלפון ניידים ועוד) וכן משווקת ומספקת מוצרי תקשורת ומוצרים נלווים להם (כל מגוון השירותים יכונו להלן: “השירותים”). השירותים מסופקים על ידי מובילאב ו/או על ידי צדדים שלישיים מטעמה. במסגרת זו, מובילאב אוספת, מחזיקה ומעבדת פרטי מידע שונים לגבי לקוחותיה. מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לשירותים ולמוצרים המסופקים. דוגמאות לגבי סוגי המידע אותם אנו אוספים או עשויים לאסוף:

2.1. פרטים אישיים, פרטי זיהוי, התקשרות ונתונים אישיים – נתונים אלו עשויים לכלול לדוגמא: שם, מס’ זהות, סיסמאות, כתובות מגורים, עבודה, דואר ודואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מקום עבודה ו/או מסגרות ארגוניות ומקצועיות, מגדר, מעמד אישי, שפה, דת, מצב משפחתי. כמו כן יתכן כי מובילאב תאסוף מידע אודותיך כאשר תשיב על שאלות לצורך זיהוי ואבטחה וכאשר תפנה לשירות הלקוחות של החברה (לרבות הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן).

2.2. מידע פיננסי וכלכלי – לרבות פירוט חיובים, פרטי תשלום, פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, מידע בקשר לתשלום/ אי תשלום חשבונות, מצב סוציואקונומי, נכסים רכוש וכיוצ”ב.

2.3. מידע פומבי ומידע שניתן לשימוש על-פי דין, כגון: מידע ממאגרי מידע של המדינה, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ממאגרי מידע אחרים ומידע שפורסם באופן פומבי כגון באמצעי מדיה שונים, באינטרנט או ברשתות חברתיות וכיו”ב.

2.4. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוורים ושימוש במידע, תחומי עניין, ערוצים ותוכניות מועדפות וכיוצ”ב.

2.5. מידע על מיקום – מידע בעניין המיקום בו נעשה שימוש בשירות, לרבות מיקום מכשירים, כתובת מגורים, כתובת עבודה, כתובות נוספות בהן נעשה שימוש בשירותים וכיוצ”ב.

2.6. מידע בנוגע לשימוש בשירותים – מידע זה עשוי לכלול בין היתר, פרטים בנוגע לשימושים שהנך עושה בשירותים השונים שמספקת החברה כדוגמת התיקונים שהוזמנו על ידך, המוצרים שנרכשו על ידך, שימושים ברשתות האינטרנט, באתרים ובאפליקציות, וכו’ (לדוגמא: סוגי השירותים, היקף השימוש, כתובות IP, מיקום וזמני השימוש, דפוסי שימוש, מידע שנקלט מהדפדפן או הטלפון הסלולרי או כל ציוד אחר, הציוד והתשתיות בהן נעשה שימוש, צדדים שלישיים באמצעותם נעשה שימוש בשירותינו, וכיוצ”ב).

2.7. מידע אודות ציוד לרבות מכשירי קצה – מידע זה עשוי לכלול פרטים אודות ציוד מסוגים שונים (כגון מכשירי קצה ורכיבים שונים) כדוגמת ציוד אשר נעשה בו שימוש בשירותי החברה או על ידך, ציוד אשר סופק על ידי החברה או נרכש ממנה. המידע לגבי ציוד זה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הציוד ולסוג השירות והוא עשוי לכלול לדוגמא את דגם המכשיר, מספר כרטיס ה- SIM , סוג וגרסת מערכת ההפעלה, מידע מזהה כמו מספר סידורי וכתובת ציוד תקשורת (MAC), מידע הנמצא על הציוד כגון יישומים ותוכנות וכן מערכות בהן נעשה שימוש, זמני השימוש במכשיר וכיו”ב.

3. איסוף המידע:

מובילאב אוספת מידע ישירות מהלקוח, מציוד הקצה, מהשימושים, ומצדדים שלישיים. כך למשל:

3.1. מידע שהנך מספק – מובילאב תאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך ועל אחרים בין השאר במועד רכישה של מוצרים ושירותים ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, במהלך השימוש בשירותים, בפניות לשירות הלקוחות, בהשתתפות בסקרים ובמבצעים ובכל אמצעי אחר בו יבחר הלקוח לספק לנו מידע.

3.2. מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתה מצטרף או משתמש בשירותים ובציוד, לרבות באתר מובילאב ובאפליקציות, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על-ידי המערכות של מובילאב ושל צדדים שלישים המעורבות באספקת השירותים. כמו כן, שיחות לשירות הלקוחות עשויות להיות מוקלטות באופן אוטומטי, ומתקני החברה עשויים להיות מוגנים במצלמות אבטחה.

3.3. מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – מובילאב מקבלת מידע אודותיך מצדדים שלישיים כמו למשל: חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, חברות תקשורת, קבלני משנה וספקי מיקור חוץ, סוקרים, ויועצי שיווק, כל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת להעבירו לחברה. בכפוף להגדרות הפרטיות שלך, מובילאב עשויה לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליבו עם המידע המתקבל מצדדים שלישיים.

4. מובילאב תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה, לפי הארוך. על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר מעבר לפרק הזמן הדרוש, מובילאב מקיימת בחינות תקופתיות ומוחקת מידע עודף אשר אינו דרוש לה יותר.

5. השימוש במידע:

המידע שמובילאב אוספת משמש למגוון צרכים. בין היתר כדי לספק לך ולאחרים שירותים, כדי להתאים אישית את השירותים, כדי לנתח, לנהל, לפתח, לייעל ולשפר את השירותים, המערכות השירות והשיווק לכלל הלקוחות או חלקם, כדי לנהל תקשורת עם לקוחות בנושאים שונים (לרבות בדרך של דיוור ישיר), כדי לבצע עיבודים של המידע לצרכי מובילאב או לצרכי צדדים שלישיים, כדי לציית לכל דרישה חוקית וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים של מובילאב. בין היתר נשתמש במידע למטרות הבאות (החלוקה לסעיפי משנה הינה מטעמי נוחות בלבד):

5.1. תפעול שוטף, אספקת שירותים, שיווק ובניית הצעות ייעודיות ובכלל זאת:

● אספקת שירותים, תפעולם והתאמתם לצרכיך ולמאפייניך לרבות מתן המלצות (לדוגמה: בהתאם למיקום, בהתאם לציוד בו נעשה שימוש, או בהתאם לדפוסי השימוש).

● חיובים, עריכת והפקת חשבונות וגביית כספים בגין שירותים שסופקו לך על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים, וכן בדיקת אשראי ודירוג פיננסי.

5.2. תקשורת עם לקוחות, שיווק ופרסום ובכלל זאת:

● תקשורת אתך ועם אחרים (לרבות בדיוור ישיר) לצרכים שונים ובכללם צרכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים קיימים וחדשים ויידועך בנושאים שונים לרבות יידוע שאנו מחויבים או רשאים על-פי דין לשלוח, ומידע אחר והכל בנושאים הקשורים למובילאב או לצדדים שלישיים. התקשורת ביננו תבוצע באמצעים אלקטרוניים (כגון דוא”ל, שיחוח, וכיוצ”ב), בדואר, במסרונים, במערכת חיוג אוטומטית, ובכל אמצעי תקשורת אחר.

● מתן שירות וביצוע פעולות שיווק, מכר ושימור.

● כפוף להוראות כל דין (לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982) אנו עשויים לשלוח לך תכנים פרסומיים שיווקיים ומידע נוסף המבוססים, בין היתר, על מאפייניך האישים (כגון סוג המכשיר שבבעלותך, שפת דיבור מועדפת, שירותים שצרכת, שימושים שעשית, מיקומך ואתרי אינטרנט בהם ביקרת).

● טיפול בפניות, תלונות, תקלות ומענה לשאלות שתפנה אלינו.

5.3. ניהול, בקרה פיתוח ושיפור הפעילות, השירותים, השיווק והמערכות ובכלל זאת:

● ביצוע פעולות ניהול בקרה ושיפור לכלל מערכות החברה.

● פיקוח ובקרה על היקף ואופן השימוש בשירותים השונים.

● שיפור השירותים, המוצרים וכלי השיווק ופיתוח מוצרים חדשים (לרבות באמצעות מחקרי שוק, סקרים ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים.

● עיבוד המידע וניתוחו ובכלל כך שימוש בכלי ניתוח מידע מתקדמים לגבי השימושים של לקוחות מובילאב ואחרים בשירותים ובמוצרים שנועדו בין היתר לצורך ניתוח והבנה של קהל המשתמשים, העדפותיו וצרכיו ולצורך שיפור חווית השירות, וכן נועדו לצורך אספקת שירותים לטובת צד שלישי המושתתים על עיבודי המידע כאמור.

● לשם תיעוד, הדרכה, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולשם מניעת הונאות ושימוש לרעה .קיום נהלים ומדיניות, כגון הקלטות, ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.

● שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שמובילאב רשאית להשתמש בהם לצורך אימות ושיפור המידע האישי שברשותה.

5.4. מניעת הונאה, אבטחת מידע, ופעולות התממה ובכלל זאת:

● ביצוע פעולות בקרה ואבטחת מידע לצרכים שונים לרבות הגנה על מידע אישי ומסחרי, הגנה על המערכות מפני התקפות וניצול לרעה, והבטחת פעילות תקינה של המערכות

● איתור מניעה וטיפול במקרים של גניבה, הונאה, פעילות שלא בהתאם לנהלי החברה, שימוש לרעה, פעילויות שאינן חוקיות ופעילויות האסורות לפי תנאי השימוש ו/או הסכמי ההתקשרות, ובכלל כך זיהוי מקרים ופעולות בעלי דפוסים חריגים או שונים.

● ביצוע פעולות עיבוד לצורך התממת מידע אישי, כולל אנונימיזציה, פסאודונימיזציה, ואגרגציה במידע לצורך ניתוח, מחקר שיווק ופיתוח (לטובת מובילאב וצדדים שלישיים), ובקרה.

● לצרכי אימות וזיהוי שלך.

5.5. מטרות משפטיות ובכלל זאת:

● ציות לדרישות חוקיות, כולל שמירת רשומות וביצוע פעולות שמובילאב נדרשת לבצע על-פי דין, כולל דרישות של רשויות מקומיות ו/או זרות אם מובילאב סבורה שעליה להיענות לדרישה.

● מסירת מידע לבעלי סמכות (כגון רשויות שלטון ואכיפת חוק).

● מסירת מידע לפי צווים שיפוטיים (בכל סוגי ההליכים) ושלטוניים.

● הגנה על אינטרסים לגיטימיים ועל זכויות משפטיות של מובילאב ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ואכיפת הסכמים.

● טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

6. העברת מידע לקבלני משנה, לרשויות, לחברות קשורות, וצדדים נוספים:

השירותים המוצעים על ידי מובילאב עשויים להיות מסופקים במשותף עם החברות בקבוצת סלקום שמובילאב נמנית עליה והכוללת גם את סלקום ישראל בע”מ (ח.צ 511930125) וסלקום תקשורת קווית ש.מ. (מס’ 550207765). אנו עשויים להעביר את המידע שנצבר וייצבר לגביך, תוך כדי הרישום והשימוש בשירותים או חלק ממנו, בין התאגידים בקבוצת סלקום, לתאגידים קשורים ולצדדים שלישיים (בארץ ובחו”ל) וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי דין, בהתאם להרשאתך, או על-פי מסמך מדיניות זה. המידע שיועבר ישמש, בין השאר, לצורך טיוב והוספה למידע הקיים כבר במאגר המידע הרלוונטי. המידע המטויב יישמר במאגרי המידע הממוחשבים של כל אחד מתאגידי הקבוצה ו/או במאגר המידע המאוחד.

אנו מתחייבים לנקוט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח כי צד שלישי המקבל מידע יתחייב לשמור עליו כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר ולמטרת ההעברה.

מידע יועבר לגורמים כדוגמת אלו:

6.1. קבלני משנה, ספקים וחברות תקשורת כגון:

● לחברות תקשורת או ספקי שירותים אחרים, לשם אספקת שירותים, התחשבנות וגבייה.

● לצדדים שלישיים הפועלים כספקים ו/או כנותני שירותים של מובילאב ו/או בשיתוף פעולה איתה ואשר מעניקים לחברה שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר למובילאב לבצע בעצמה, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, שירות לקוחות.

● לספקים חיצוניים עימם מובילאב תשתף פעולה לצורך שימושים סטטיסטיים ומחקריים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים, וספקים אשר יערכו או יסייעו למובילאב להפוך את המידע לסטטיסטי ואגרגטיבי וזאת לטובת שימושים בעבור מובילאב וצדדים שלישיים.

● לצדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים המספקים לך שירותים ומוצרים לבקשתך, כגון ספקים שמספקים לך שירותים ומוצרים נלווים, כולל לשם אספקת השירות, שיווק, פרסום ודיוור ישיר.

● לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות ומכירה, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי חשבון, מתרגמים, נותני שירות וספקי מיקור חוץ אחרים שלנו.

● לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.

6.2. מיזוגים העברת עסקים והמחאת זכויות:

● בכפוף להוראות הדין, מובילאב תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של מובילאב (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים, שירות לקוחות, מכר, גביה וכיוצ”ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלשי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על מובילאב וכמפורט במדיניות פרטיות זו.

● נהיה רשאים להעביר מידע אודותיך בכל מקרה בו מותר למובילאב על פי דין להמחות את חיוביה או זכויותיה לאחר.

6.3. רשויות אכיפת החוק, הליכים משפטיים, צווים שיפוטיים, ולפי סמכות חוקית לרבות:

● מובילאב תעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה, או לכל לאדם או לגוף אחר כאשר העברת המידע מבוצעת על פי חובה או סמכות שבדין או בהתאם להוראת רשות מוסמכת, או מכוח צווים והחלטות שיפוטיות מתאימות (לרבות כתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות נתוני אשראי.

● מובילאב תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה (לדוגמא במסגרת הליכים משפטיים או הליכים לברור מחלוקות שמובילאב צד להם.

● אם הדין מחייב או מתיר זאת, או אם מובילאב תאמין בתום לב כי מדובר במקרה חירום והדבר דרוש לשם הגנה עליך או על אחרים, מידע לגביך (לרבות פרטי קשר ומיקומך ככל והוא ידוע למובילאב) יימסרו לגורמים המתאימים (למשל משטרת ישראל).

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו להעביר לצדדים שלישים נתונים אנונימיים ו/או אגרגטיביים ו/או אשר אין בהם כדי לזהות באופן סביר אדם מסוים. מובילאב רשאית להפוך מידע אישי לאנונימי לצורך מחקר, סטטיסטיקה, ושירותי ניתוח ועיבוד לטובת מובילאב או לטובת צד שלישי.

לתשומת ליבך, קיימים מקרים בהם השירותים כרוכים בהתקשרות ישירה בינך לבין צד שלישי. במקרה זה העברת המידע על ידך לצד שלישי הינה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם צד שלישי. מדיניות זו לא תחול על איסוף המידע על ידי הצד השלישי, ולמובילאב אין כל אחריות לכך. על כן, בכל מקרה בו מובאים לידיעתך תנאי שימוש או מדיניות של צד שלישי כאמור, וכן בכל מקרה בו הינך מתבקש להסכים לתנאים אלו (כגון במסגרת הורדת אפליקציה או התקנת תוכנה) אנו ממליצים לקרוא אותם בעיון, ובכלל כך את התנאים הנוגעים למדיניות הפרטיות של הצד שלישי, המידע שהוא נחשף אליו והשימושים שנעשים בו. לדוגמא, במקרה והינך רוכש מכשיר טלפון, הפעלת המכשיר וההתקשרות עם ספק התקשורת ו/או עם ספק מערכת ההפעלה של המכשיר (כגון: גוגל, מיקרוסופט או אפל) הינם בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, תנאים אלו (ולא מדיניות פרטיות זו) הם אלו שמסדירים את שימושיך, והעברת המידע נעשית על ידך ישירות, ללא שלמובילאב קיימת אחריות כלשהי.

7. פרסומות, דיוור ישיר ואמצעי קשר:

נהיה רשאים לפנות אליך במגוון פניות ובמגוון ערוצים, וזאת גם על בסיס הפרטים המזהים שנתת לנו, לרבות אמצעי הקשר. הפניות מטעמנו עשויות להיות הצעות ומסרים פרסומיים שונים מטעמנו ו/או מטעם ספקים או צדדים שלישיים, לרבות בדיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפייניך האישיים). כמו כן נהיה רשאים לפנות אליך בהודעות שירותיות שונות וכן הודעות שאנו חייבים לשלוח על-פי דין, ו/או על פי הנחיות רגולטורים.

פנייה כאמור יכול שתעשה בכל אמצעי תקשורת שמובילאב תמצא לנכון, לרבות באמצעות החשבונית, בדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, חייגנים, מסרונים, הודעות מולטימדיה, הודעות אלקטרוניות, פקס, רשתות חברתיות, ואמצעים נוספים.

הנך רשאי לפנות לשירות הלקוחות שלנו כדי להגדיר את העדפותיך במסגרתן יוגבלו חלק מהפניות אליך. למידע בדבר אופן בחירת ההעדפות אנא ראה סעיף 12 להלן.

לתשומת ליבך, ההעדפות העומדות לבחירתך מתייחסות רק לחלק מסוגי הפניות וסוגי הערוצים. לדוגמא:

● אנו נהיה רשאים לשלוח אליך הודעות שעלינו לשלוח על-פי דין ו/או על פי הנחיות רגולטורים, או כל הודעה אחרת שהחוק מאפשר לנו לשלוח על אף העדפותיך.

● אנו נהיה רשאים לשלוח אליך דברי פרסומת בערוצים שאינם ערוצים לגביהם הנך רשאי להודיע מכח הדין על סירוב, כמו למשל באמצעות הדואר.

8. שימוש בקוקיות (Cookies) וטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי באתרי אינטרנט:

כדי לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותך בכניסה חוזרת לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציות ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אותם מילאת בעבר, מובילאב עושה שימוש בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (“Cookies”) שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של משתמש הקצה ובטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons Pixels, משואות רשת, SDK ועוד) (להלן: “טכנולוגיות איסוף אוטומטי”). טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע אחר או לבצע פעולות כלשהן במחשב או בטלפון הנייד שלך. חלק מטכנולוגיות האיסוף האוטומטי יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב.

טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות למובילאב לנטר את הפעילות שתבצע באתר האינטרנט ובאפליקציות ולשפר את חווית הגלישה והשירות ואת אבטחת המידע. בנוסף טכנולוגיות האיסוף האוטומטי משמשות את מובילאב בכדי לשפר פעולות שיווקיות באתר האינטרנט ו/או באפליקציות. למשל, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות למובילאב לאסוף ולאפיין נתונים שונים אודות הלקוחות ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש, הפרסומות אליהם נחשפת, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמשים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי מובילאב ו/או באמצעותה ו/או בקשר איתה.

לצורך כך טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אוספות ומעבירות מידע, לרבות על פעולותיך באתרים ובאפליקציות וכן מידע אודות המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום, ועוד.

מובילאב עושה שימוש במספר טכנולוגיות איסוף אוטומטי: למידע נוסף על האופן בו נאספים הנתונים וכן על השימוש בהם, הנך מוזמן לעיין כדוגמא ב-

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://www.facebook.com/policies/cookies https://www.google.com/analytics/terms/us.html? https://www.appsflyer.com/privacy-policy

רשימה זו אינה ממצה, ומובילאב עושה שימוש, כאמור, בטכנולוגיות איסוף מידע נוספות.

מובילאב עשויה להתיר לחברות ולצדדים שלישיים לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציות לצורך פרסום שירותיהן (להלן: “החברות המפרסמות”). פרסום התוכן על-ידי החברות המפרסמות יכול שיעשה תוך שימוש טכנולוגיות איסוף אוטומטי. השימוש של החברות המפרסמות בטכנולוגיות איסוף אוטומטי כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא של מובילאב.

כמו כן, יתכן ומובילאב תבחר לפרסם מידע אודותיה באתרים ואפליקציות שונים בהם תבקר, ולעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף אוטומטי לצורך פרסום מותאם. במהלך השימוש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע ומובילאב עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך לנושאים המעניינים אותך. מובילאב אינה אחראית לתפעול האתרים האחרים בהם תגלוש או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, ויש לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו.

אם אינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בטכנולוגיות האיסוף האוטומטי, עומדת בפניך אפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן ו/או מכשיר הקצה בו אתה משתמש. בנוסף תוכל למחוק את טכנולוגיות האיסוף האוטומטי במחשבך בכל רגע. עם זאת, ייתכן גם שנטרול טכנולוגיות האיסוף האוטומטי יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באפליקציות ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.

9. אמצעי אבטחת מידע והצפנה:

מובילאב נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, ולמניעת חדירה בלתי מורשית אל המידע. מובילאב משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן במערכות שלה ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.

למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת מובילאב באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור.

אבטחה יעילה תלויה גם בך. לכן, אנו ממליצים לך לנקוט בפעולות שונות כדי להגן על המידע האישי אודותיך. יודגש כי האמור להלן הינו המלצות חלקיות בלבד, ואינו אמור להיות מידע ממצה לגבי הגנה על המידע האישי:

● הגנת פרטי ההתחברות – במקרים בהם נתנו לך או הוגדרו על ידך שם משתמש וסיסמה, שבאמצעותם תוכל לקבל מידע פרטי הנוגע אליך (כדוגמת כניסה לאזור אישי באתר או לאפליקציה), עליך לשמור על פרטים אלו ולהימנע ממסירתם לאחר ולשנות את סיסמתך מפעם לפעם. אתה האחראי לשימוש שייעשה בשם המשתמש שלך ובסיסמתך, גם במקרים של שימוש על-ידי אחר ללא הסכמתך (כולל במקרה שייעשה שימוש בפרטים אלה לצורך רכישת שירותים ממובילאב).

● ייתכן כי גורמים שונים ינסו להשיג את פרטי ההזדהות שלך במרמה. למשל על-ידי פניה אליך בהודעת דואר אלקטרוני מזויפת תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של מובילאב או באמצעות אתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי של מובילאב. בדרך זו מנסים גורמים אלו שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך.

● עליך לשים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות אליך אישית, או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק, או שאינן צפויות. אם יש בהודעה קישורים, מומלץ להעביר את העכבר מעל הקישור. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת, לעיתים דומה לכתובת המקורית (כדי להטעות). בכל מקרה של ספק, עליך להיכנס לאתר הרשמי של מובילאב באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני

● עדכון כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני – אם כתובת המגורים ו/או כתובת דואר האלקטרוני שלך הידועות למובילאב אינן עדכניות, דיוורים עם מידע אישי ישלחו לכתובת לא מעודכנת. עליך לעדכן אותנו על שינוי כתובת המגורים ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

● הגנה על מכשיר הקצה – ציוד קצה נגוע בתוכנה זדונית עשוי לאפשר לאחר גישה למידע אישי לרבות שליחתו לאחרים. מומלץ לנקוט באמצעי אבטחה נוספים, כגון שימוש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במכשיר הקצה, שימוש בתוכנות אבטחה (חומת אש, אנטי וירוס וכו’), התקנת העדכונים הזמינים למערכת ההפעלה במכשיר הקצה, שימוש מושכל ברשת האינטרנט (לדוגמה הורדת תכנים מקורות אמינים בלבד), שימוש מושכל ברשתות חברתיות (לדוגמה מומלץ שלא לחשוף פרטים אישים ברשתות חברתיות) וכיו”ב. אמצעי האבטחה שמובילאב נוקטת בהם נועדו להגן בעיקר על המערכות של מובילאב.

● לצורך מתן השירותים אפשר שתידרש למסור נתוני זיהוי, כגון נתונים הנוגעים לאמצעי התשלום שמסרת לנו. עליך לפנות מידית לשירות הלקוחות של מובילאב בכל מקרה בו התעורר חשש כי פרטי הזיהוי שלך או מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות.

10. שימוש במערכות עיבוד מידע מתקדם לצרכי מובילאב ולצרכי צדדים שלישיים:

במסגרת פעילותה השוטפת, מגיע לידי מובילאב מידע אודותיך כמתואר במדיניות פרטיות זו. כלי ניתוח מידע מתקדמים מאפשרים לנתח ולעבד את המידע. מובילאב תאסוף, תשתמש ותעבד את המידע שברשותה לרבות המידע הנאסף אגב או עקב פעילות המשתמשים במסגרת השירותים (כגון נתוני מיקום או נתוני גלישה). את הניתוח תעשה מובילאב בעצמה או באמצעות קבלני משנה או צדדים שלישיים אחרים, לאחר שמובילאב תנקוט באמצעי אבטחת מידע הולמים.

מידע זה ישמש לפעילותה של מובילאב בהתאם לאמור במסמך מדיניות פרטיות זה.

11. מדיניות הפרטיות של מובילאב לא חלה על אתרים מקושרים (Links) :

אתר האינטרנט של מובילאב עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מובילאב איננה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לגבי שירותי החברה, אלא אם נקבעה מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.

12. זכויותיך, אפשרויות בקרה וציון העדפות שימוש במידע אודותיך:

הדין הישראלי מעניק לך זכויות מסוימות ביחס לניהול מידע אישי, מובילאב המכבדת את פרטיותך מאפשרת לך לממשן. לצורך כך הקמנו צוות שאחראי לטפל בנושאי הגנת הפרטיות. ניתן לפנות לצוות זה באמצעות הדוא”ל בכתובת [email protected] . חשוב לנו שתדע כי הזכויות הנוגעות למידע אישי הינן יחסיות בדרך כלל. כל בקשה שתפנה אלינו תיבחן בהתאם לדינים הרלוונטיים, ואנו נודיעך על תוצאות בחינה זו ונפעל בהתאם.

● דיוור ישיר ודברי פרסומת – אתה רשאי לבקש להימחק מדיוור ישיר (דיוור על בסיס מאפיינים אישיים מסוימים, בהתאם לחוק), בכל אמצעי הדיוור. לצורך כך ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו. אנא הקפד לציין בפנייתך את פרטי הזיהוי הנדרשים.

אתה רשאי לבקש כי לא נשלח אליך דברי פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 באמצעות הודעות אלקטרוניות, הודעת מסר קצר (SMS), פקס, והודעת טלפון מוקלטת.

לצורך כך ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו. אנא הקפד לציין בפנייתך את פרטי הזיהוי, את מספר הטלפון או המייל לגביהם הינך פונה ואת הרשימה לגביה מתבקשת ההסרה.

כמו כן, הינך יכול לבצע הסרה באמצעי ההסרה המפורט בכל דבר פרסומת אשר ישלח מאתנו. במקרה זה ההסרה הינה לגבי אותו ערוץ.

● קוקיות ורשתות פרסום של צדדים שלישיים – תוכל למנוע קבלה של קוקיות באמצעות האפשרויות המוצעות על ידי דפדפנים או חלק ממערכות ההפעלה. שינוי ההגדרות הוא באחריותך (שים לב כי חלק מהשירותים לא יהיו זמינים, או יחייבו הזנה מחדש של פרטי ההתחברות שלך). כמו כן, שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות, באמצעות הגדרות המשתמש באתריהם.

● זכות העיון במידע ותיקונו – אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שאנו מחזיקים אודותיך. אם המידע שאנו מחזיקים אודותיך אינו נכון, מדויק או שלם, הנך רשאי לבקש כי נתקנו. לצורך כך ניתן לפנות בכתב בצירוף העתק מתעודת הזהות שלך אל שירות הלקוחות שלנו בכתובת דוא”ל [email protected] ולפרט את המידע בו הנך מבקש לעיין ו/או לגביו נדרש תיקון. ככל שהמידע בו מבוקש לעיין ו/או לגביו נדרש תיקון מתייחס לאדם המצוי בהשגחת אפוטרופוס, יש לצרף לבקשה אישור רלוונטי.

זכות העיון כפופה להוראות החוק ולזכויות של אחרים מלבדך (לדוגמא, אם מתן זכות העיון עלולה לפגוע בפרטיות של צד שלישי, למשל: בצילום ממצלמת אבטחה או בקשת משתמש לעיון ללא אישור הלקוח הרשום). מובילאב עשויה שלא למלא אחר בקשתך לעיין במידע אודותיך (כולו או חלקו) או למלאה בצורה מוגבלת.

13. הודעות בדבר שינויים:

מובילאב שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכלל ובמדיניות פרטיות זו בהתאם לצרכיה או לשינויים בדין או להנחיות הרגולטוריות על פיהם אנו פועלים. בכל עת יופיע באתר האינטרנט שלנו המסמך המעודכן המפרט את מדיניות פרטיות והאבטחה. עליך לשים לב לשינויים אלו, משום שהם יחולו עליך.