מדיניות ביטול עסקאות עם צרכן בהתאם לחוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן” או “החוק”) מקנה לצרכן (כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן) זכות ביטול לגבי  סוגי עסקאות מוגדרים, וזאת במועדים ובתנאים הקבועים בחוק ובתקנות מכוחו.

כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים

לצורך התמצאות במדיניות זו (החלה עליך רק אם הינך צרכן), אנא בדוק קודם כל באיזה אופן בוצעה העסקה (עסקת מכר מרחוק, עסקת רוכלות או עסקה בנקודת מכירה), ולאחר מכן בדוק מהו סוג העיסקה (לדוגמא: עסקת רכישת טובין, עסקת למתן שירות מתמשך או עיסקה למתן שירות שאינו מתמשך).

ביטול עסקת מכר מרחוק

האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות  בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב”עסקת מכר מרחוק”:

 • עסקת טובין – אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים (למשל, מכשיר), בנסיבות של “עסקת מכר מרחוק”, זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו ואנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו.

בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.

סכומים שנוכל לגבות ממך

 • במקרה של עסקאות מכר מרחוק אשר בוטלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן כמפורט לעיל, נוכל לחייב אותך בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. אנו לא נחייב אותך בדמי ביטול אלו, אם ההתקשרות בוטלה בשל פגם בטובין או בגלל אי התאמה בין השירות או הטובין לבין הפרטים שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או הטובין במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידנו
 • אם התקנו אצלך טובין לצורך מתן השירות וביטלת את ההתקשרות לקבלת שירות לפי סעיף זה, נהיה רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות התקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪, או סכום אחר שייקבע בדין.

ביטול עסקת רוכלות

האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות  בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב”רוכלות”:

 • עסקת טובין – אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים (למשל, מכשיר), בנסיבות של “עסקה ברוכלות” (כאמור), זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו

בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.

 • עסקת שירותים – אם הזמנת את השירותים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, מדובר ב”עסקת רוכלות”, זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים (בעסקה עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים) מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אבל – במקרה שהעסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, לא תוכל לבטל את ההתקשרות אם התחלנו לספק לך את השירות; במקרה של ביטול של עסקה שהיא “עסקה מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו.

בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.

כללי

 • אם קיבלת את הטובין (לרבות הטובין נושא העסקה או טובין שקיבלת בעקבות ההתקשרות) , באחריותך להשיב אותם אלינו. מבלי לגרוע מכל תנאי אחר, השבתם היא תנאי לביטול העיסקה.
 • השבת הטובין תעשה באחריותך ועל חשבונך לכל אחת מהנקודות שיוגדרו על ידי החברה כנקודת החזרה. לא תחול עלינו חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצריך (וזאת גם אם הטובין הומצאו למענך). ככל שנאשר לקיחת הציוד מחצריך, עלויות הלקיחה יחולו עליך. למרות האמור, במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד שנקבע בהסכם או בכל הפרה אחרת, עליך להעמיד את הטובין  לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
 • האמור לעיל חל רק על עיסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי חוק הגנת הצרכן, ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.
 • מבלי לגרוע מהאמור, זכות הביטול לא תחול על עסקאות אשר לפי חוק הגנת הצרכן, אין חובה לבטלן, לדוגמא: טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • במקרה בו נאשר ביטול עסקה, גם במקרים בם איננו מחוייבים לאשרה על פי דין, נהיה זכאים להתנות את הביטול בתנאים או לגבות תשלומים נוספים לפי שיקול דעתנו.
 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקנו, בכפוף לכל דין.
 • ההגדרות במדיניות זו הינן בהתאם להגדרות בחוק הגנת הצרכן התשמ”א– 1981, בשנוייים  המחויבים.

כיצד ניתן לפנות אלינו

מובילאב טכנולוגיות בע”מ ח.פ 515404770

כתובת דוא”ל למשלוח בקשה לביטול עסקה: cancel-order-shop@mobilab.co.il

כתובת למשלוח דואר רשום:

הגביש 10 נתניה, מיקוד 4250708

מספר טלפון: 03-3720857

תפריט